اقتصاد آلمان عليرغم بحران كرون

Share on facebook
Share on twitter

بازار صنعت همچنان به ميزان كمتري نسبت به گذشته تحت تأثیر محدوديت هاي جدید جديد قرار دارد و ميزان رشد جديدي را به ثبت رساند و نرخ تولید 0.9% افزایش يافت(دسامبر 2020). بازار کار نیز همچنان پایدار است. دتلف شیله ، رئیس آژانس استخدام فدرال (٢٩ ژانويه ٢٠٢١، کنفرانس مطبوعاتی در نورنبرگ): “در مجموع ، بازار کار در ژانویه هنوز در شرايط قوی قرار داشته است.”
علی رغم محدوديت هاي جزيي پاندمي ، تولیدات صنعتی و سفارشات جدید در بخش تولید همچنان در ماه نوامبر افزایش یافت. این نشان می دهد که صنعت – برخلاف بهار – تاکنون کمتر تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته است.

نرخ اشتغال اخیراً روند افزایشی اندك خود را که از تابستان مشاهده شده است ، ادامه داده است. نرخ بیکاری و کم کاری در آمارهای تنظیم شده فصلی همچنان کاهش می یابد. نرخ بیکاری در ژانویه تنها 6.3 درصد بود که به طور قابل توجهی پایین تر از متوسط اتحادیه اروپا است. بر اساس آمار نرخ بیکاری تنظیم شده فصلی برای دسامبر 2021 ، آلمان با 4.6٪ (یورواستات) در میان 5 کشور اول منطقه یورو قرار دارد.

داده های منتخب درباره وضعیت اقتصادی